Nápoveda k vyhľadávaniu

Všeobecne

Status dokumentov zobrazený červenou farbou - dokument nie je prístupný napr. v prípade statusu Absenčne je možné spraviť len rezerváciu dokumentu a následne budete zaradený do poradovníka.

Status dokumentov zobrazený zelenou farbou - dokument je prístupný napr. v prípade statusu Absenčne je možné spraviť objednávku dokumentu, ktorá Vám bude následne vypožičaná.

V prípade, že sa Vám zobrazujú Vaše výsledky na konci zoznamu, skúste použiiť radenie podľa relevancie

Presný názov

Ak chcete nájsť presný názov použite "" napr.

"Programovací jazyk C"
a zvoľte hľadať v názvoch.

Dotazy s hviezdičkou

Pre nahradenie 0 alebo jedného znaku použite symbol ?.

Napríklad, ak chcete hľadať "texty" alebo "textu" môžete napísať:

text?

Pre nahradenie 0 alebo viacerých znakov použite symbol *.

Napríklad, ak chcete hľadať "test", "testy" or "testov", môžete napísať:

test*

Podobne môžete použiť symbol ? alebo * v strede dotazu.

te?t alebo te*t

Poznámka: Symbol * alebo ? nie je možné použiť ako prvý znak v dotaze.

Približné vyhľadávanie

Použite symbol ~ na konci jedného slovného spojenia. Príklad: ak hľadáte výraz pravopisne podobnému slovu "roam" použite približné vyhľadávanie:

roam~

Tento dotaz nájde výsledky, ktoré obsahujú termíny foam, roams, room atď.

Nepovinný parameter je miera podobnosti. Hodnota miery podobnosti je medzi 0 a 1, hodnoty bližie k 1 hľadajú termíny s vysokou mierou podobnosti a naopak. Napríklad:

roam~0.8

Ak parameter nie zadaný je použitá hodnota 0.5.

Vyhľadávanie blízkych slov

Použite symbol ~ na konci viac slovného výrazu. Napríklad, pre vyhľadanie slov ekonomika a keynes, ktoré nie sú vzdialené viac než 10 slov od seba zadajte:

"ekonomika Keynes"~10
Dotazy s rozsahom

Pro rozsahové dotazy použite znaky { }. Ak chcete napr. hľadať výrazy, ktoré začínajú na znak A, B, či C použite:

{A TO C}

Rovnako to platí aj pre číselné pole ako je napríklad rok:

[2002 TO 2003]
Preferencie výrazov

Pre posilnenie výrazu možete použiť symbol ^. Napríklad:

ekonomika Keynes^5

Dá väčšiu váhu na výraz "Keynes"

Boolovské operátory

Boolovské operátory umožňujú kombinovať hľadané výrazy. Povolené operátory sú: AND, +, OR, NOT a -.

Poznámka: Boolovské operátory musia byť napísané VEĽKÝMI PÍSMENAMI

AND

Napríklad, mohli by ste zadať (srdce OR srdcový) AND chirurgia, ak by ste chceli vyhľadať všetky záznamy, ktoré obsahujú slovo srdce alebo srdcový a zároveň slovo chirurgia.

+

Operátor "+" vyžaduje aby výraz po symbole "+" existoval niekde v poli záznamu.

Pre vyhľadanie dokumentov, ktoré obsahujú výraz "ekonomika" a môžu, ale nemusia obsahovať "Keynes" použite dotaz:

+ekonomika Keynes
NOT

Operátor NOT vylúči záznamy ktoré obsahujú výraz uvedený po operátore NOT.

Pre vyhľadanie dokumentov, ktoré obsahujú výraz "ekonomika" ale neobsahujú slovo "Keynes" použite dotaz:

ekonomika NOT Keynes

Poznámka: Operátor NOT nemôže byť použitý z jedným výrazom. Napríklad:

NOT ekonomika
-

Operátor - vylúči dokumenty, ktoré obsahujú výraz uvedený za symbolom "-".

Pre vyhľadanie dokumentov, ktoré obsahujú výraz "ekonomika" ale neobsahujú slovo "Keynes" použite dotaz:

ekonomika -Keynes